सुदुरपस्चिम प्रदेश : प्रि - डिप्लोमा तहको नियमित परीक्षाको ( Withheld ) नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना - २०७८-०९-२६


published by Sudurpaschim Province Office

Click Here for Civil Engineering

Click Here for Computer Engineering

Click Here for Plant Science 

Click Here for Vet Science

Click Here for LP-AH