Downloads

S.N. Title Published Date Document Type Download
1 Short term training institutions updated upto 2078.05.13 2021-08-29 Downloads Click Here
2 Institutional Profile form for Short Term Institute 2021-08-25 Downloads Click Here
3 Institutional Profile Form 2078 (For Diploma and TSLC 2021-06-27 Downloads Click Here
4 Working Procedures of affiliation (प्राविधिक तथा व्यािसावयक शिक्षा र तालिम कार्यक्रम सम्बन्धन कार्यविधी, २०७८) 2021-06-07 Downloads Click Here
5 Health Security Checklist 2021-04-26 Downloads Click Here
6 Nursing Evaluation Tool 2021-03-31 Downloads Click Here
7 Guideline for Instructional Allowance (प्रशिक्षण भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यविधी) 2021-03-09 Downloads Click Here
8 Skill Mapping Committee Report (सीप नक्सांकन प्रतिवेदन) 2021-03-01 Downloads Click Here
9 छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ 2020-12-23 Downloads Click Here
10 Program Implementation Book कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तीका 2020-10-18 Downloads Click Here
11 बैकल्पिक माध्यमबाट प्रशिक्षण संचालन कार्यविधि, २०७७ 2020-07-10 Downloads Click Here
12 व्यक्तिगत सिट रोल, का स मु, सम्पत्ती बिवरण फारम 2020-06-25 Downloads Click Here
13 प्राविधिक शिक्षालय संचालन सम्बन्धी विनियमावली, २०४९ 2020-06-18 Downloads Click Here
14 Monitoring Tools updated on 2077 2020-02-11 Downloads Click Here
15 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, २०६२ 2020-02-10 Downloads Click Here
16 List of Short Term Training Institute 2020-02-06 Downloads Click Here
17 Form for Jesthata and Kasamu 2020-02-06 Downloads Click Here
18 Training Guideline for conducting training through CTEVT province office 2020-02-02 Downloads Click Here
19 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद - कार्यक्रम कार्यन्वयन पुस्तिका आ.व. २०७६.७७ 2020-02-02 Downloads Click Here
20 Nirdesika and minimum requirements for Diploma programs. 2020-02-02 Downloads Click Here