Downloads

S.N. Title Published Date Document Type Download
1 Institutional Profile Form 2078 (For Diploma and TSLC 2021-06-27 Downloads Click Here
2 Working Procedures of affiliation (प्राविधिक तथा व्यािसावयक शिक्षा र तालिम कार्यक्रम सम्बन्धन कार्यविधी, २०७८) 2021-06-07 Downloads Click Here
3 Health Security Checklist 2021-04-26 Downloads Click Here
4 Nursing Evaluation Tool 2021-03-31 Downloads Click Here
5 Guideline for Instructional Allowance (प्रशिक्षण भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यविधी) 2021-03-09 Downloads Click Here
6 Skill Mapping Committee Report (सीप नक्सांकन प्रतिवेदन) 2021-03-01 Downloads Click Here
7 छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ 2020-12-23 Downloads Click Here
8 Program Implementation Book कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तीका 2020-10-18 Downloads Click Here
9 बैकल्पिक माध्यमबाट प्रशिक्षण संचालन कार्यविधि, २०७७ 2020-07-10 Downloads Click Here
10 व्यक्तिगत सिट रोल, का स मु, सम्पत्ती बिवरण फारम 2020-06-25 Downloads Click Here
11 प्राविधिक शिक्षालय संचालन सम्बन्धी विनियमावली, २०४९ 2020-06-18 Downloads Click Here
12 Monitoring Tools updated on 2077 2020-02-11 Downloads Click Here
13 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, २०६२ 2020-02-10 Downloads Click Here
14 List of Short Term Training Institute 2020-02-06 Downloads Click Here
15 Form for Jesthata and Kasamu 2020-02-06 Downloads Click Here
16 Training Guideline for conducting training through CTEVT province office 2020-02-02 Downloads Click Here
17 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद - कार्यक्रम कार्यन्वयन पुस्तिका आ.व. २०७६.७७ 2020-02-02 Downloads Click Here
18 Nirdesika and minimum requirements for Diploma programs. 2020-02-02 Downloads Click Here
19 Minimum requirement for TSLC programs 2020-02-02 Downloads Click Here
20 Feasibility Inspection Report Form (पुर्वाधार निरिक्षण प्रतिवेदन फारम) for new institutes. (For Short Term) 2020-02-02 Downloads Click Here