ENSSURE - प्रस्तावहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना


published by CTEVT Web Admin

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्
दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप (ENSSURE) परियोजना
सानोठिमी, भक्तपुर
प्रस्तावहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०२।०६ गते)

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, दिगो तथा सम्मानीत रोजगारीका लागि सीप (ENSSURE) परियोजनावाट विभिन्न पेशाका कामदारका लागि थप तालीम (Workers' Further Training) कार्यक्रमहरु संचालनको लागि प्रस्तावनाको सूचना माग गरिए वमोजिम प्राप्त प्रस्तावना (Request for Proposal) हरु मध्ये प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्यांकन गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने तपसिलका प्रस्तावदाताका प्रस्तावहरु स्वीकृतिका लागि छनौट भएको हुँदा, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३८ को उपदफा २ को प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सबै प्रस्तावदाताहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

तपसिल

क्र.सं. प्याकेज नं. तालीम प्रदायक संस्थाको नाम कैफियत
1

BE-1-1/078

World Link Technical Training Institute, Pvt. Ltd., Gongabu, Kathmandu

 

2

BE-2-1/078

Multi Skills and Environment Development Pvt. Ltd., Tokha, Kathmandu

 

3

CHT-1-1/078

Nepal Engineering and Technical Science Academy Birendranagar, Surkhet

 

4

EMR-2-1/078

Expert Technical College, Itahari, Sunsari

 

5

ICC-1-1/078

Dynamic Technical & Vocational Training (P) Ltd., Kathmandu

 

6

ICC-2-1/078

Asian School of Tourism and Hotel Management Pvt. Ltd., Butwal, Rupandehi

 

7

IE-1-1/078

Jeev Career Institute Pvt. Ltd., Anamnagar, Kathmandu

 

8

IE-2-1/078

Cosmopolitan Consultant and Technical Education Centre Pvt. Ltd.

 

9

MM-2-1/078

Abantika Technical and Vocational Institute Koteshwor, Kathmandu

 

10

MPRT-1-1/078

Asia Technical Training Institute Pvt. Ltd., Pokhara, Kaski

 

11

P-1-1/078

United Enterprises & Training Centre Pvt. Ltd., Balaju, Kathmandu

 

12

P-2-1/078

Nepal Institute of Technical and Vocational Training Pvt. Ltd., Koteshwor, Kathmandu