छोटो अवधिको तालीम कार्यक्रमको सम्बन्धन/स्वीकृति पत्र लिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।


published by Accreditation and Affiliation Division

छोटो अवधिको तालीम कार्यक्रमको सम्बन्धन/स्वीकृति पत्र लिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

 प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०९।२६ 

 Short term last chance for taking affiliation letter

First Published date 2078.9.26

Click here to download notice