वगिकृत निःशुल्क छात्रर्वृति २०७४ केा अतिरिक्त् केाटामा परीक्षार्थि सिफारिश तथा शिक्षण संस्था प्राथमिकिकरण सम्बन्धि सुचना–२०७४।०५।३०

सुचना डाउनलेाड गर्न यहाँ किल्क गर्नुहेास्

 

बिस्तृत बिवरणका लागि वेवसाइटकेा Result Section मा गएर किल्क गर्नुहेास् ।