परीक्षा सम्वन्धी सूचना तथा नतिजाहरू www.ctevtexam.org.np मा हेर्नु हुन अनुरोध छ ।


published by Office of Controller of Examinations

परीक्षा सम्वन्धी सूचना तथा नतिजाहरू www.ctevtexam.org.np मा हेर्नु हुन अनुरोध छ ।