Lumbini Province - डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्तिको नतीजा (तेस्रो पटक प्रकाशित) -२०७७/०९/२१


Please, Click here to download Notice.

Click here to download Scholarship Diploma Entrance Result(Third Time)