सुदुरपस्चिम प्रद्श्का सबै प्राबिधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम प्रदायक शिक्षण संस्थाहरुलाई प्रयोगात्मक सिकाईलाई प्रभाकारी बनाउन पुनस्मरण गराइएको सम्बन्धी सूचना -२०७८-०३-१६


published by Sudurpaschim Province Office

सुदुरपस्चिम प्रद्श्का सबै प्राबिधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम प्रदायक शिक्षण संस्थाहरुलाई प्रयोगात्मक सिकाईलाई प्रभाकारी बनाउन पुनस्मरण गराइएको सम्बन्धी सूचना -२०७८-०३-१६